Kategoria: Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z USTAWOWYM PRAWEM PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI

Zagadnienie związane z ustawowym prawem pierwokupu nieruchomości mają duże znaczenie społeczno-gospodarcze, bowiem znane są liczne przypadki ustanowienia tego prawa, 1 to na rzecz różnych podmiotów, np. Skarbu Państwa, rolniczej spółdzielni produkcyjnej czy też współwłaścicieli i dzierżawców nieruchomości rolnych. Instytucja prawa pierwokupu

KWESTIA WŁAŚCIWEGO ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH

Zagadnienie to nabiera szczególnej wagi, jeżeli uzmysło­wimy sobie, jak ważna jest kwestia właściwego zagospodarowa­nia gruntów miejskich. Prawidłowa gospodarka terenami miejski­mi zależy w pierwszej kolejności od możliwości dysponowania przez Państwo gruntami położonymi w miastach. Prowadzenie bowiem działalności inwestycyjnej wymaga posiadania terenów

ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY

Zastosowanie przepisów ustawy z 14 VII 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach spowodowało konieczność rozważenia wielu kwestii o szerszym znaczeniu, nawet dotyczących zależności między poszczególnymi gałęziami prawo. Istotne dla wykonywa­nia prawa pierwokupu było określenie jego charakteru prawne­go,

KWESTIE NABIERAJĄ WAGI

Są to stosunkowo nowe problemy, ale wydaje się, iż na­biorą one szczególnego znaczenia, jeżeli z njaży się wyjątkową żywotność wszystkich problemów związanych z własnością go­spodarstw rolnych. Zwiększające się zainteresowanie daje się zauważyć w odniesieniu do problematyki własności budynków zatrzymanych przez

MOŻLOWOŚĆ WKROCZENIA W SFERĘ UPRAWNIEŃ

Zaczyna się wtedy szukać możliwości wkroczenia w sferę uprawnień obywateli bez uciekania się do zbyt rygorystycznych form. Do takich instrumentów prawnych należy zaliczyć prawo pierwokupu. Stało się ono jed­nym z narzędzi polityki gospodarczej, przede wszystkim w dzie­dzinie obrotu nieruchomościami.W Polsce,

W KRĘGU ZAINTERESOWAŃ PAŃSTWA

Ustawa ta wprowadziła również dla tego celu prawo pierwokupu jako jeden ze sposobów uzyskiwa­nia terenów na potrzeby gospodarki miejskiej. W kręgu zainteresowań państwa pozostają również tereny wiejskie. Nie występuje w tym względzie zbyt silna tendencja uzyskiwania nieruchomości rolnych na własność państwową,

NAJSŁABSZY ŚRODEK PROWADZĄCY DO CELU

Z wymienionych sposobów uzyskiwania terenów przez państwo prawo pierwokupu jest najsłabszym środkiem prowadzącym do celu . Wydaje się jednak, że rola, jaką może ta instytucja odegrać w uzyskiwaniu terenów pod zabudowę, nie jest poślednia. Przede wszystkim wielkim plusem tej instytucji jest.

CEL USTAWOWEGO PRAWA PIERWOKUPU

Celem zaś ustawowego prawa pierwokupu jest umożliwie­nie nabycia oznaczonej nieruchomości przez podmioty, które zgodnie z założeniami społeczno-gospodarczymi są najbardziej do tego predystynowane. Instytucja prawa pierwokupu ma jednakże i ujemne strony. Stwarza stan niepewności dla stron zawierających umowę sprze­daży. Pierwokup powoduje, iż

ŹRÓDŁA USTAWOWEGO PRAWA PIERWOKUPU

Każda sprzedaż ma przynieść sprze­dawcy określoną sumę pieniędzy, którą mógłby dowolnie dyspo­nować. Konieczność zawarcia umowy warunkowej opóźnia moż­liwość rozporządzania pieniędzmi na okres od 1 do 3 miesięcy. Ponadto nie zawsze cena rzeczy, w stosunku do której wyko­nuje się prawo pierwokupu,

UPOWAŻNIENIE SKARBU PAŃSTWA

Upoważnienie Skarbu Państwa do wykonania prawa pierwo­kupu wynika również z różnych szczególnych aktów prawnych. Spośród przepisów przewidujących ustawowe prawo pierwokupu Skarbu Państwa największą rolę odgrywa ustawa z i4 vn 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach Jest to zrozumiałe,