Kategoria: Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości

PAŃSTWO MOŻE WYKONAĆ SWOJE UPRAWNIENIA

Ustawa ta zastrzega prawo pierwokupu w razie sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową a położonej no terenie miasta.  Państwo może wykonać swoje uprawnienia według zasad określonych w ustawie o gospodarce terenami.Ustawo z 24 I 1968 r. o przymusowym wykupie nieru- chomości wchodzących w

ZAGOSPODAROWANIE LASÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PAŃSTWA

Ustawa z 22 XI 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa wprowadziła następną postać pierwokupu, przyznając Skarbowi Państwa pierwszeń – stwo kupna w przypadku zbycia lasów i gruntów leśnych(art. 27 ust. l).Pierwokup zastrzeżony jest również na rzecz Państwa w

WSPÓŁWŁAŚCICIELE I DZIERŻAWCY

Do kręgu podmiotów uprawnionych z tytułu ustawowego prawa pierwokupu należą wreszcie współwłaściciele i dzierżaw­cy nieruchomości rolnych. Zgodnie z nowelizacją k,c. dokonaną ustawą z 24 X 1971 r. zmieniającą kodeks cywilny prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustewy: współwłaścicielom nieruchomości rolnej w razie

ISTOTA USTAWOWEGO PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHO­MOŚCI

Stosunek pierwokupu powstaje bądź na skutek zawarcia umowy, w której następuje ustanowienie na rzecz określonego podmiotu pierwszeństwa kupna rzeczy, bądź na skutek zastrze­żenia takiej samej treści zamieszczonego w ustawie. Warun – kiem dojścia do skutku takiego stosunku prawnego jest więc

POWSTANIE PIERWOKUPU W DRODZE UMOWY

Nie wykluczone jest również powstanie pierwokupu w drodze zawarcia umowy obejmującej tylko uprawnienie pierwszeństwa kupna22. W każdym z tych przypadków powstaje zespół okreś­lonych obowiązków po stronie zobowiązanego i odpowiadające im uprawnienia po stronie podmiotu, dla którego zastrzeżono pierwszeństwo kupna ,

ARGUMENTACJA BUDZĄCA WĄTPLIWOŚCI

Argumentowano dalej, że z momentem ustanowienia prawa pierwokupu w ustawie wywiera ono skutw w stosunku do każdoczesnego właściciela danej rzeczy. Należy więc ono do praw o charakterze bezwzględnym, czyli posiada podstawowy atrybut prawa rzeczowego . Taka argumentacja budzi poważne wątpliwości zarówno

W ZWIĄZKU Z ZASTRZEŻENIEM PIERWSZEŃSTWA PIERWOKUPU

Nie można tego powiedzieć o prawie pierwoku­pu. Nie wynika z niego bowiem obowiązek oznaczonego zacho­wania wszystkich podmiotów stojących poza stosunkiem powsta- jącym w związku z zastrzeżeniem pierwszeństwa kupna. Nie jest więc ono prawem bezwzględnym, działającym erga o m n e

NIE TYLKO SKUTEK

Nie przysługuje mu żadne z uprawnień, które sktadają się na treść ograniczonego prawa rzeczowego; w szczególności uprawniony z tytułu prawa pier­wokupu nie może z rzeczy korzystać, ani jej użytkować, ani tym bardziej taką rzeczą dysponować. Nie ma na to wpływu

DOPATRYWANIE SIĘ CECH ADMINISTRACYJNYCH

Jakkolwiek ustawowe prawo pierwokupu ma elementy cha­rakterystyczne dla praw obligacyjnych, to jednak były próby zaliczenia go do instytucji z zakresu praw administracyjnych’^. Tak było jeszcze przed wejściem w życie k.c. Tendencje te zarysowały się w związku z wprowadzeniem prawa pierwokupu

OKREŚLENIE PRECYZYJNEGO CHARAKTERU PIERWOKUPU

Po­nadto pierwotne brzmienie ustawy nie określało precyzyjnie cha­rakteru pierwokupu i nie było zharmonizowane z przepisami k,z. Spowodowało to duże trudności w praktyce. Późniejsza jednakże nowelizacja ustawy o gospodarce terenami. i odmien­ne od kodeksu zobowiązań uregulowanie pierwokupu w kodek­sie cywilnym przesądziło o