PRZYJĘCIE OFERTY PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ

Dopiero przyjęcie oferty przez osobę trzecią i udokumentowanie oświadczeń woli w formie aktu notarialnego stanowi istotny punkt dla wykonywa­nia obowiązków i praw wynikających z ustawowego prawa pier­wokupu. Uprawniony może skorzystać ze swych praw dopiero w momencie dokonania tej czynności prawnej. Jeżeli okazałoby się, że umowa sprzedaży jest nieważna, to oświadczenie woli o wykonaniu prawa pierwokupu należy uważać również za nie~ ważne. Nieważność umowy zobowiązującej do przeniesienia własności może być wynikiem różnych zaniedbań formalnych, jak np.: niezachowania wymaganej formy czy niezgodności treści umowy z ustawowym wymogiem co do norm obszarowych nieruchomości rolnych. Jak wiemy, braki te powodują bezwzględ­ną nieważność czynności prawnej, a więc przekreślają również możliwość wykonania pierwokupu.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)